[1]
عامری ز. و عبدلی م., “سازمان های یادگیرنده و اثر آن بر عملکرد سازمانی و نوآوری سازمانی (مورد مطالعه: اداره کل راه آهن شمالشرق شاهرود)”, majournal, ج 4, ش 35, صص 119-131, ژوئن 1399.