[1]
شکری ح. و صمدی ع., “نقش بی‌تفاوتی کارکنان به سازمان بر بالندگی سازمانی (مورد مطالعه: صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستائيان و عشاير)”, majournal, ج 3, ش 18, صص 75-86, آگوست 1398.