شیری ب., طباطبایی س. ا. و گرجی زاده د. (1399) “مدل سازی قیمت گذاری آپارتمانهای مسکونی در شهر تهران با استفاده از سیستم پویا”, فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 4(46), صص 120-142. قابل دسترس در: http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/583 (دسترسی: 23آوریل2021).