حسین نژاد مقدم آ. و شرج شریفی آ. (1399) “بررسی تأثیر هوش کسب و کار بر سیستم تجزیه و تحلیل کسب و کار و سیستم مدیریت عملکرد (مطالعه موردی سازمان شهرداری های استان مازندران)”, فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 4(42), صص 44-59. قابل دسترس در: http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/523 (دسترسی: 23آوریل2021).