ایری ق. (1399) “ارزیابی نقش گرایش به یادگیری، اعتماد و تعهد کارکنان بر اثربخشی خدمات لجستیک”, فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 4(41), صص 157-175. قابل دسترس در: http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/511 (دسترسی: 23آوریل2021).