اصلانی ح. و سلیمانی م. (1399) “رابطه درگیری شغلی و منابع شغلی با میل به گردش شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان”, فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 4(41), صص 59-71. قابل دسترس در: http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/495 (دسترسی: 23آوریل2021).