عامری ز. و عبدلی م. (1399) “سازمان های یادگیرنده و اثر آن بر عملکرد سازمانی و نوآوری سازمانی (مورد مطالعه: اداره کل راه آهن شمالشرق شاهرود)”, فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 4(35), صص 119-131. قابل دسترس در: http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/450 (دسترسی: 23آوریل2021).