شکری ح. و صمدی ع. (1398) “نقش بی‌تفاوتی کارکنان به سازمان بر بالندگی سازمانی (مورد مطالعه: صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستائيان و عشاير)”, فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 3(18), صص 75-86. قابل دسترس در: http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/245 (دسترسی: 23آوریل2021).