شیری بهنام, طباطبایی سیدمهام الدین, و گرجی زاده داود. 1399. “مدل سازی قیمت گذاری آپارتمانهای مسکونی در شهر تهران با استفاده از سیستم پویا”. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری 4 (46), 120-42. http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/583.