حسین نژاد مقدم آویشن, و شرج شریفی آزیتا. 1399. “بررسی تأثیر هوش کسب و کار بر سیستم تجزیه و تحلیل کسب و کار و سیستم مدیریت عملکرد (مطالعه موردی سازمان شهرداری های استان مازندران)”. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری 4 (42), 44-59. http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/523.