ایری قربان. 1399. “ارزیابی نقش گرایش به یادگیری، اعتماد و تعهد کارکنان بر اثربخشی خدمات لجستیک”. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری 4 (41), 157-75. http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/511.