اصلانی حسن, و سلیمانی مجید. 1399. “رابطه درگیری شغلی و منابع شغلی با میل به گردش شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان”. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری 4 (41), 59-71. http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/495.