عامری زینب, و عبدلی محمدرضا. 1399. “سازمان های یادگیرنده و اثر آن بر عملکرد سازمانی و نوآوری سازمانی (مورد مطالعه: اداره کل راه آهن شمالشرق شاهرود)”. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری 4 (35), 119-31. http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/450.