شیری ب.; طباطبایی س. ا.; گرجی زاده د. مدل سازی قیمت گذاری آپارتمانهای مسکونی در شهر تهران با استفاده از سیستم پویا. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, v. 4, n. 46, p. 120-142, 8 out. 1399.