حسین نژاد مقدم آ.; شرج شریفی آ. بررسی تأثیر هوش کسب و کار بر سیستم تجزیه و تحلیل کسب و کار و سیستم مدیریت عملکرد (مطالعه موردی سازمان شهرداری های استان مازندران). فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, v. 4, n. 42, p. 44-59, 30 jul. 1399.