ایری ق. ارزیابی نقش گرایش به یادگیری، اعتماد و تعهد کارکنان بر اثربخشی خدمات لجستیک. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, v. 4, n. 41, p. 157-175, 14 jul. 1399.