اصلانی ح.; سلیمانی م. رابطه درگیری شغلی و منابع شغلی با میل به گردش شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, v. 4, n. 41, p. 59-71, 10 jul. 1399.