شکری ح.; صمدی ع. نقش بی‌تفاوتی کارکنان به سازمان بر بالندگی سازمانی (مورد مطالعه: صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستائيان و عشاير). فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, v. 3, n. 18, p. 75-86, 9 ago. 1398.