شیری ب., طباطبایی س. ا., & گرجی زاده د. (1399). مدل سازی قیمت گذاری آپارتمانهای مسکونی در شهر تهران با استفاده از سیستم پویا. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 4(46), 120-142. Retrieved از http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/583