حسین نژاد مقدم آ., & شرج شریفی آ. (1399). بررسی تأثیر هوش کسب و کار بر سیستم تجزیه و تحلیل کسب و کار و سیستم مدیریت عملکرد (مطالعه موردی سازمان شهرداری های استان مازندران). فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 4(42), 44-59. Retrieved از http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/523