ایری ق. (1399). ارزیابی نقش گرایش به یادگیری، اعتماد و تعهد کارکنان بر اثربخشی خدمات لجستیک. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 4(41), 157-175. Retrieved از http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/511