اصلانی ح., & سلیمانی م. (1399). رابطه درگیری شغلی و منابع شغلی با میل به گردش شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 4(41), 59-71. Retrieved از http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/495