عامری ز., & عبدلی م. (1399). سازمان های یادگیرنده و اثر آن بر عملکرد سازمانی و نوآوری سازمانی (مورد مطالعه: اداره کل راه آهن شمالشرق شاهرود). فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 4(35), 119-131. Retrieved از http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/450