شکری ح., & صمدی ع. (1398). نقش بی‌تفاوتی کارکنان به سازمان بر بالندگی سازمانی (مورد مطالعه: صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستائيان و عشاير). فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 3(18), 75-86. Retrieved از http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/245