(1)
شیری ب.; طباطبایی س. ا.; گرجی زاده د. مدل سازی قیمت گذاری آپارتمانهای مسکونی در شهر تهران با استفاده از سیستم پویا. majournal 1399, 4, 120-142.