(1)
ایری ق. ارزیابی نقش گرایش به یادگیری، اعتماد و تعهد کارکنان بر اثربخشی خدمات لجستیک. majournal 1399, 4, 157-175.