(1)
اصلانی ح.; سلیمانی م. رابطه درگیری شغلی و منابع شغلی با میل به گردش شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان. majournal 1399, 4, 59-71.