(1)
عامری ز.; عبدلی م. سازمان های یادگیرنده و اثر آن بر عملکرد سازمانی و نوآوری سازمانی (مورد مطالعه: اداره کل راه آهن شمالشرق شاهرود). majournal 1399, 4, 119-131.