[1]
شیری ب., طباطبایی س.ا. و گرجی زاده د. 1399. مدل سازی قیمت گذاری آپارتمانهای مسکونی در شهر تهران با استفاده از سیستم پویا. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری. 4, 46 (اکتبر 1399), 120-142.