[1]
حسین نژاد مقدم آ. و شرج شریفی آ. 1399. بررسی تأثیر هوش کسب و کار بر سیستم تجزیه و تحلیل کسب و کار و سیستم مدیریت عملکرد (مطالعه موردی سازمان شهرداری های استان مازندران). فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری. 4, 42 (جولای 1399), 44-59.