[1]
اصلانی ح. و سلیمانی م. 1399. رابطه درگیری شغلی و منابع شغلی با میل به گردش شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری. 4, 41 (جولای 1399), 59-71.