[1]
عامری ز. و عبدلی م. 1399. سازمان های یادگیرنده و اثر آن بر عملکرد سازمانی و نوآوری سازمانی (مورد مطالعه: اداره کل راه آهن شمالشرق شاهرود). فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری. 4, 35 (ژوئن 1399), 119-131.