[1]
شکری ح. و صمدی ع. 1398. نقش بی‌تفاوتی کارکنان به سازمان بر بالندگی سازمانی (مورد مطالعه: صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستائيان و عشاير). فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری. 3, 18 (آگوست 1398), 75-86.