بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی؛ با تأکید بر روابط غیرخطی و نقش ساختار هیئت مدیره و ساختار مالکیت

  • عزیز گرد 1
  • محمدرضا چکاو 2
  • محمد جهانشائیان 3
  • 1 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران ، ایران.
  • 2 مربی، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران ، ایران.
  • 3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران ، ایران.
فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, دوره 2 شماره 8 (1397) , صفحه 250-261
چاپ شده: 1397-11-09

چکیده

حاکمیت شرکتی به­دنبال حصول اطمينان از عدم وقوع رفتار فرصت­طلبانه است كه از طريق كاهش مشكلات نمايندگي و اطلاعات نامتقارن بالقوه بين نماينده و ذي­نفعان مختلف تحقق مي­يابد. در همین راستا، هیئت مدیره یکی از مهمترین سازوکارهای کنترلی شرکت است که غلبه بر مشکلات نمایندگی ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت که منجر به عدم تقارن اطلاعاتی می­گردد را فراهم می­سازد. هیئت مدیره به­عنوان رابط سهامداران و تیم مدیریتی شرکت عمل می­نماید. بخشی از مالکیت شرکت­ها در اختیار سهامداران حرفه­اي عمده قرار دارد که برخلاف سهامداران خرد و غیرحرفه­ای، اطلاعات داخلی با ارزش از طریق ارتباط مستقیم با مدیران شرکت در اختیار ایشان قرار می­گیرد، لیکن سهامداران عمده، نقش اساسی در حاکمیت شرکت می­توانند داشته باشند. مطالعه حاضر از جنبه هدف پژوهش، از نوع پژوهش­های کاربردی به شمار می­رود. در این راستا، در مطالعه حاضر تلاش شد تا با استفاده از داده­های 127 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1392 تا 1396 و رگرسیون چندمتغیره، به بررسی ارتباط خطی مشخصات هیئت مدیره (اندازه و استقلال هیئت مدیره) و ارتباط غیرخطی تمرکز مالکیت با عملکرد مالی شرکت­ها پرداخته شود. نتایج بررسی­ها نشان داد که ارتباط مستقیم و معنادار بین استقلال هیئت مدیره و تمرکز مالکیت با عملکرد مالی شرکت برقرار است و اندازه هیئت مدیره، تأثیر معناداری بر عملکرد مالی شرکت ندارد.

کلمات کلیدی: تمرکز مالکیت, عملکرد مالی, حاکمیت شرکتی

ارجاع به مقاله
گرد ع., چکاو م., & جهانشائیان م. (1397). بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی؛ با تأکید بر روابط غیرخطی و نقش ساختار هیئت مدیره و ساختار مالکیت. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 2(8), 250-261. Retrieved از http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/94

  • دفعات مشاهده مقاله: 127
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 70