ارزیابی سیستم اطفای حریق مخازن نفت در انبارها

  • بهزاد یزدان مهر 1
  • تقی برناتن 2
  • مهدی امدادی 3
  • 1 کارشناسی حرفه ای مدیریت عملیات و ایمنی در حریق و حوادث از دانشگاه علمی کاربردی هلال احمر استان گیلان. رئیس ایستگاه
  • 2 کارشناسی مدیریت امداد و سوانح از دانشگاه علمی کاربردی هلال احمر استان گیلان. رئیس ایستگاه
  • 3 کارشناسی مدیریت اطفای حریق از دانشگاه علمی کاربردی تاید واتر خاور میانه انزلی. رئیس ایستگاه
فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, دوره 4 شماره 50 (1399) , صفحه ۱۵۱-۱۵۹
چاپ شده: 1399-12-10

چکیده

فراورده های نفتی به دلایل متعدد در مخازن انبارهای نفت نگهداری و ذخیره سازی می گردد. مخازن ذخیره سازی انواع مختلف بوده و معمولاً انتخاب تیپ مخزن مناسب، بسته به نوع و مشخصات فراورده، متفاوت می باشد. تأمین ایمنی این مخازن و کنترل حریق تأسیسات نفتی، از جمله موضوعات بسیار مهم و قابل تأمل بوده و آشنایی هرچه بیشتر متخصصین این امر را الزامی می نماید. در این مقاله وضعیت ایمنی انبارهای نفت با نگرش زیرساخت ها و راهکارهای تأمین ایمنی و کنترل حریق مخازن نفتی، مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا میزان اهمیت، نیاز و عدم نیاز و تکنیک های استاندارد خنک کاری و اطفاء حریق مخازن، شناسایی و بررسی گردید.

کلمات کلیدی: ایمنی مخازن نفتی، سیستم های خنک کننده، حریق در مخازن

ارجاع به مقاله
یزدان مهر ب., برناتن ت., & امدادی م. (1399). ارزیابی سیستم اطفای حریق مخازن نفت در انبارها. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 4(50), ۱۵۱-۱۵۹. Retrieved از http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/643

  • دفعات مشاهده مقاله: 0
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 0