بررسی تأثیر حقوق و مزایای مدیران بر عملکرد شرکت با در نظر گرفتن نقش تعدیلگری رضایت کارکنان در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  • مریم زارعی اسفند آباد 1
  • علیرضا بهروزنیا 2
  • سید موسی محمدی 3
  • 1 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرفسور حسابی، تفرش، ایران
  • 2 مربی گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش، تفرش، ایران
  • 3 مربی گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش، تفرش، ایران
فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, دوره 4 شماره 50 (1399) , صفحه 1-11
چاپ شده: 1399-12-02

چکیده

نیروي انسانی از مهمترین منابع تولید و سرمایه اساسی سازمان محسوب می شود. راهبرد مدیریت یعنی پاداش، به تعالی عملکرد این نیروها کمک نموده و نقش مؤثري در جذب و ماندگاري آنها در سازمانها ایفا می کند و با انگیزه پاداش، تلاش بیشتری جهت انجام نقشهای شغلی صرف خواهند کرد و این نشانه رضایت نیروی کار می باشد و در نتیجه عملکرد موثرتری خواهد داشت. در این پایان نامه سعی شده است تاثیر حقوق و مزایای مدیران بر عملکرد شرکت با در نظر گرفتن نقش تعدیلگری رضایت کارکنان در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گيرد. پس از طراحی شاخصهای ارزیابی متغيرها، اطلاعات معاملات انجام شده در دوره پژوهشی پنج ساله 1393 تا 1397 از سازمان بورس اوراق بهادار و نرم افزار ره آورد نوین و سایت Codal.ir جمع آوری گردید. نمونه آماری مشتمل بر 223 شرکت می باشد که با روش حذف سيستماتيک انتخاب شده است که در مجموع 1115 سال - شرکت بودند. در این تحقيق برای بررسی فرضيات پژوهش از رگرسيون خطی و همبستگی استفاده شده است. جهت تجزیه و تحليل داده ها و آزمون فرضيات تحقيق از نرم افزار Eviews استفاده شده است. آنچه در جمع بندی و نتيجه گيری کلی آزمون فرضيه های تحقيق میتوان عنوان کرد، این است که حقوق و مزایای مدیران بر عملکرد شرکت تاثیرگذار است اما رضایت کارکنان بر عملکرد شرکت تاثیر گذار نیست و نیز بر رابطه بین حقوق و مزایای مدیران و عملکرد شرکت تاثیرگذار نیست. نتایج به دست آمده در این پژوهش با مستندات اشاره شده در چارچوب نظری تحقيق و ادبيات مالی مطابقت دارد.

کلمات کلیدی: عملکرد شرکت، حقوق و مزایای مدیران، رضایت کارکنان، بورس اوراق بهادار تهران.

ارجاع به مقاله
زارعی اسفند آباد م., بهروزنیا ع., & محمدی س. م. (1399). بررسی تأثیر حقوق و مزایای مدیران بر عملکرد شرکت با در نظر گرفتن نقش تعدیلگری رضایت کارکنان در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 4(50), 1-11. Retrieved از http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/634

  • دفعات مشاهده مقاله: 0
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 0