بررسي تاثير مولفه هاي سرمايه فكري بر عملكرد مالي سازمان

  • محمد عشقي 1
  • حسن عشقي 2
  • 1 كارشناس ارشد حسابداري، دانشكده مديريت و حسابداري، گروه حسابداري، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اسلامشهر، تهران، ايران
  • 2 كارشناس ارشد حسابداري، دانشكده مديريت و حسابداري، گروه حسابداري، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اسلامشهر، تهران، ايران
فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, دوره 4 شماره 50 (1399) , صفحه 33-47
چاپ شده: 1399-12-03

چکیده

در اقتصاد دانش بنيان امروز با توجه به مشخص شدن نقش سرمايه فكري در خلق و افزايش ارزش سازماني و قرار گرفتن شاخص سرمايه فكري در شاخص هاي توسعه يافتگي بسياري از كشورها، موفقيت يك سازمان به توانايي اش در مديريت اين منبع ارزشمند بستگي داشته و در نتيجه لزوم شناسايي و اندازه گيري سرمايه فكري آشكارتر مي گردد. هدف اين تحقيق بررسي سرمايه فكري و مولفه هاي آن بر عملكرد مالي در يك شركت خودروسازي است. جامعه آماري شامل متخصصان و كارشناسان شركت مورد بررسي و روش پژوهش توصيفي و استنباطي و بر اساس هدف كاربردي است. ابزار گردآوري اطلاعات تحقيق شامل پرسشنامه استاندارد بنتيس كه روايي آن با روش تحليل عاملي با چرخش واريمكس 6/81 و ضريب آلفاي كرونباخ آن 5/91 محاسبه شده است. در اين پژوهش ابتدا مولفه هاي سرمايه فكري شامل سرمايه انساني، سرمايه ساختاري و سرمايه ارتباطي اندازه گيري گرديد و سپس با استفاده از آزمون هاي همبستگي و تحليل رگرسيون ميزان تاثير آنها بر عملكرد مالي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج تحقيق حاكي از آن است كه در سطح اطمينان 95 درصد بين مولفه هاي متغير سرمايه فكري و عملكرد مالي رابطه مثبت و معني داري وجود دارد.

کلمات کلیدی: سرمايه فكري، سرمايه انساني، سرمايه ساختاري، سرمايه ارتباطي، عملكرد مالي

ارجاع به مقاله
عشقي م., & عشقي ح. (1399). بررسي تاثير مولفه هاي سرمايه فكري بر عملكرد مالي سازمان. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 4(50), 33-47. Retrieved از http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/631

  • دفعات مشاهده مقاله: 0
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 0