بررسی تأثیر مبادلات سهام بر سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  • فرشته عامری 1
  • منصوره حاجی هاشمی ورنوسفادرانی 2
  • 1 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، شاهرود، ایران
  • 2 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، شاهرود، ایران
فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, دوره 4 شماره 50 (1399) , صفحه 77-91
چاپ شده: 1399-12-03

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تاثیر مبادلات سهام بر سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. سود های تقسیمی از تقسیم سود سهام پرداختنی بر سود خالص حاصل شد ه است. به همراه متغیر فوق (حجم معاملات) رابطه بین اندازه، سودآوری و فرصت های رشد نیز با سود های تقسیمی مورد بررسی قرار گرفته و آزمون شده اند. دوره زمانی تحقیق حاضر از سال 1392 الی 1397 بوده است که با توجه به محدودیت های اعمال شده در انتخاب جامعه آماری و نمونه آماری تعداد 144 شرکت به منظور آزمون فرضیه ها انتخاب شدند. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لجاظ جمع­آوری داده ها از نوع تحقیقات نیمه تجربی می باشد. نتایج تحقیق پس از آزمون فروض مدل کلاسیک حداقل مربعات معمولی و انجام آزمون های تشحیص نوع مدل داده های ترکیبی نشان داد که بین حجم معاملات، سودآوری و فرصت های رشد با با میزان سود پرداختی رابطه معناداری وجود داشته و بین اندازه شرکت با درصد سود تقسیمی رابطه معناداری وجود ندارد

کلمات کلیدی: سیاست تقسیم سود، مبادلات سهام، بورس اوراق بهادار تهران

ارجاع به مقاله
عامری ف., & حاجی هاشمی ورنوسفادرانی م. (1399). بررسی تأثیر مبادلات سهام بر سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 4(50), 77-91. Retrieved از http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/630

  • دفعات مشاهده مقاله: 0
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 0