تأثیر عواملی موثر بر برند در صنعت ساختمان با استفاده از سیستم پویا (مطالعه مورد شهر تهران)

  • مهدی کرمعلی 1
  • سیدمهام الدین طباطبایی 2
  • داود گرجی زاده 3
  • 1 دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، موسسه آموزش عالی ناصرخسرو، ساوه، ایران
  • 2 مدرس گروه حسابداری و مدیریت، موسسه آموزش عالی ناصرخسرو، ساوه، ایران
  • 3 مدیر گروه حسابداری و مدیریت، موسسه آموزش عالی ناصرخسرو، ساوه، ایران
فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, دوره 4 شماره 47 (1399) , صفحه 171-194
چاپ شده: 1399-06-30

چکیده

مسکن كه یکی از مسائل مهم اقتصاد کشور است، درحال حاضر، به دلیل نداشتن ساختار نهادی و نبود سیاست گذاری مناسب رکودي طولاني را تجربه مي كند؛ از اين رو، می توان با سیاست گذاری و ايجاد ساختار مناسب در این حوزه چرخ این صنعت را احيا كرد. توسعه مدیریت برند می تواند راه حلي مناسب در این زمينه و تضمینی برای شکوفایی صنعت ساختمان باشد؛ به عبارت ديگر، مدیریت برند مي تواند علاوه بر جلب نظر مصرف کنندگان، حس وفاداری مخاطب را در پي داشته باشد كه تکرار خرید و پیشنهاد برند به دیگران از طرف مشتری وفادار از نتايج آن مي باشد. پس از شناخت متغیرهای اصلی و فرعی ای که با هم ضریب همبستگی داشتند، به ساخت حلقه علّی و فرمول نویسی در نرم افزار ونسیم پرداخته شد که حاصل آن توسعه مدل پویای مدیریت برند است. با توجه به مدل ساخته شده، نمودارهایی به دست آمد که هرکدام می تواند در توسعه مدیریت برند برای کشور کارگشا باشد. در این پژوهش نتایج و سناریوهای مختلفی مبنی بر اینکه هر کدام از متغیرها چه تاثیراتی در توسعه مدیریت برند دارند، به دست آمد. براساس سناریوهای به دست آمده، پیشنهادهایی برای بالا بردن سطح فروش ارائه شد؛ از آن جمله می توان به اثرگذاری معماری در خرید، تأثیر مطلوب مکان، تأثیرات قیمت ساختمان و نرخ تغییر و طول عمر شرکت ها در ایران اشاره کرد.

کلمات کلیدی: برند، صنعت ساختمان، مسئولیت اجتماعی شرکت، وابستگی برند، وفاداری برند

ارجاع به مقاله
کرمعلی م., طباطبایی س. ا., & گرجی زاده د. (1399). تأثیر عواملی موثر بر برند در صنعت ساختمان با استفاده از سیستم پویا (مطالعه مورد شهر تهران). فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 4(47), 171-194. Retrieved از http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/599

  • دفعات مشاهده مقاله: 0
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 0