تأثیر جهت گیری بازار بر کیفیت خدمات و رضایت مشتری (دانشجو)

  • زهرا فاضلی 1
  • فریبا فاضلی 2
  • جواد اکبری 3
  • 1 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت صنعتی گرایش مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
  • 2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک
  • 3 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و بهره‌وری
فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, دوره 4 شماره 46 (1399) , صفحه 53-68
چاپ شده: 1399-10-06

چکیده

افزایش رقابت در بازار متغیر، متلاطم و پرآشوب جهانی موجب گردیده است تا شرکت‌ها فعالیت‌های خود را به سمت بازارهای دوردست در سراسر جهان سوق دهند تا بتوانند با به‌دست‌آوردن سهم بازار و کسب درآمد، بقای سودآوری و رشد خویش را حفظ نمایند. از این‌رو جهت‌گیری بازار در علوم بازاریابی مدرن از مدت‌ها پیش مورد توجه دانشگاهیان و مدیران حرفه‌ای بوده است. یکی از موضوعات مهم جهت‌گیری بازار «رضایت مشتریان وکیفیت خدمات» ارائه شده است؛ بنابراین مطالعه حاضر با هدف تاثیرجهت‌گیری بازار بر کیفیت خدمات ورضایت مشتری (دانشجو) انجام شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی –همبستگی است. روش گردآوری اطلاعات استفاده از مطالعات کتابخانه ای و جستجوهای اینترنتی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضردانشجویان دانشگاه‌های واقع در شهر ایلام می‌باشد که تعداد جامعه آماری 23948 نفر است که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 378 نفردر نظر گرفته شد. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده واز طریق گروه‌های تلگرامی در اختیار دانشجویان قرار گرفته است. ابزار گردآوری اطلاعات این پژوهش پرسشنامه‌های جهت‌گیری بازار (لی و همکاران،2015) و کیفیت خدمات (پاراسون وهمکاران،2008) و رضایت مشتری (درزی و بهات، ۲۰۱۸) می‌باشد. داده‌های این پژوهش با استفاده از از نرم افزار spss و pls3 تجریه و تحلیل شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که جهت‌گیری بازار بر کیفیت خدمات ورضایت دانشجویان تاثیر مثبت ومعنی‌داری دارد و فقط فرضیه تاثیر مشتری‌گرایی بر رضایت دانشجویان رد شده است.

کلمات کلیدی: کیفیت، رضایت، بازار، مشتری گرایی، رقابت‎‌گرایی

ارجاع به مقاله
فاضلی ز., فاضلی ف., & اکبری ج. (1399). تأثیر جهت گیری بازار بر کیفیت خدمات و رضایت مشتری (دانشجو). فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 4(46), 53-68. Retrieved از http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/574

  • دفعات مشاهده مقاله: 0
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 0