بررسی رابطه بین محتوای اطلاعاتی سود و پایداری سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  • فرزین خوشکار 1
  • امین پناهی دودران 2
  • سعیدرضا احدیان 3
  • 1 مدرس گروه حسابداری و مدیریت، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران
  • 2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، مؤسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران
  • 3 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، مؤسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران
فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, دوره 4 شماره 46 (1399) , صفحه 69-82
چاپ شده: 1399-10-06

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین محتوای اطلاعاتی سود و پایداری سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که پس از حذف محدودیت‌ها 106 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. دوره زمانی پژوهش حاضر بین سال‌های 1389 تا 1398 می‌باشد. برای بررسی فرضیات از نرم‌افزار ایویوز و روش رگرسیون پانلی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد بین پایداری سود و محتوای اطلاعاتی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی: سود، محتوای اطلاعاتی سود، پایداری سود

ارجاع به مقاله
خوشکار ف., پناهی دودران ا., & احدیان س. (1399). بررسی رابطه بین محتوای اطلاعاتی سود و پایداری سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 4(46), 69-82. Retrieved از http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/571

  • دفعات مشاهده مقاله: 0
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 0