تدوین مدل خلاقیت سازمانی با تأکید بر سخنان امام علی (ع)

  • لاله معصومیان 1
  • 1 دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت دولتی، گرایش رفتار سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران
فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, دوره 4 شماره 42 (1399) , صفحه 60-72
چاپ شده: 1399-07-30

چکیده

مقاله ی حاضر با هدف تدوین مدل خلاقیت سازمانی با تأکید بر سخنان امام علی (ع)، ایده و اندیشه ای نو بیان می شود که آگاهی مؤثری بر روند شکل گیری خلاقیت خواهد داشت و سازمانی براساس مدیریت نوآور و خلاق شکل می گیرد. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و بااستفاده از ابزارهای رایج کتابخانه‌ای و مطالعه منابع معتبر انجام‌شده است. اصلی‌ترین معیارها و شاخص‌های خلاقیت سازمانی از طریق مرور ادبیات داخلی و خارجی استخراج گردیده است. جامعه آماری شامل متخصصان و کارشناسان سازمان محیط زیست استان خراسان رضوی است که از طریق ارسال پرسشنامه تکمیل شده است و نمونه ی آماری به صورت تصادفی 80 نفر شامل می شود که بعد از جمع آوری پرسشنامه به‌منظور ارزیابی شاخص های خلاقیت سازمانی با استفاده از آزمون آماری کندال و فریدمن و در محیط نرم افزار 23spss جهت رتبه‌بندی شاخص‌ها استفاده‌شده است نتایج تحقیق نشان می دهد شاخص های کارگروه تعاملات و حمایت های سبک های رهبری، علم، دانش و تخصص، سیستم ارتباطات، علم، دانش و تخصص، استراتژی و اهداف، ابهام پذیری، جو سازمانی بیشترین امتیاز لازم را کسب کرده اند.

کلمات کلیدی: خلاقیت، خلاقیت سازمانی، نهج البلاغه، سخنان امام علی (ع)

ارجاع به مقاله
معصومیان ل. (1399). تدوین مدل خلاقیت سازمانی با تأکید بر سخنان امام علی (ع). فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 4(42), 60-72. Retrieved از http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/506

  • دفعات مشاهده مقاله: 0
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 0