بررسی روش تدریس حل مساله بر یادگیری ریاضی دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهر لردگان

  • کبری یوسفی 1
  • 1 . دبیر ریاضی، آموزش و پرورش شهرستان لردگان، لردگان، ایران
فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, دوره 4 شماره 41 (1399) , صفحه 39-44
چاپ شده: 1399-07-07

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی روش تدریس حل مساله بریادگیری ریاضی دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهر لردگان پرداخته است. در پژوهش حاضر جامعه‌ی آماری کلیه دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهر لردگان است و نمونه‌گیری به صورت خوشه‌ای چندمرحله‌ای انجام شد. بدین صورت که ابتدا شهر لردگان از لحاظ جغرافیایی تقسیم شد. از هر ناحیه جغرافیایی یک منطقه و از هر منطقه یک مدرسه در بین پنج ناحیه، به صورت تصادفی یک مدرسه و از آن مدرسه تعداد 60 دانش آموز انتخاب شدند. از بین 60 نفر به طور تصادفی 30 نفر در گروه آزمایش در یک کلاس و 30 نفر در گروه کنترل در کلاس دیگر قرار گرفتند. جهت جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد یادگیری استفاده شده است. در اين پژوهش جهت تجزيه و تحليل اطلاعات آزمون تحلیل کواریانس استفاده گردید. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد بین روش تدریس حل مساله بریادگیری ریاضی دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهر لردگان اثرگذاری معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی: حل مساله، یادگیری، ریاضی

ارجاع به مقاله
یوسفی ک. (1399). بررسی روش تدریس حل مساله بر یادگیری ریاضی دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهر لردگان. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 4(41), 39-44. Retrieved از http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/501

  • دفعات مشاهده مقاله: 0
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 0