رابطه درگیری شغلی و منابع شغلی با میل به گردش شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان

  • حسن اصلانی 1
  • مجید سلیمانی 2
  • 1 کارشناسی ارشد تربیت بدنی، مدیریت ورزشی گرایش بازاریابی در ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران
  • 2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران
فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, دوره 4 شماره 41 (1399) , صفحه 59-71
چاپ شده: 1399-07-10

چکیده

این پژوهش با هدف رابطه درگیری شغلی و منابع شغلی با میل به گردش شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان انجام شد. تحقيق حاضر از لحاظ هدف يك تحقيق كاربردي، از لحاظ روش جزء تحقيقات توصيفي و همبستگي و از لحاظ ماهیت کمی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان در سال 1398 بودند که تعداد آنها 140 نفر بود. با توجه به محدود بودن جامعه آماری، حجم جامعه به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد که پس از توزیع و جمع‌آوری پرسشنامه ها تعداد 110 نفر به پرسشنامه ها پاسخ صحیح دادند. گردش شغلی با پرسشنامه شادفر (1389)، درگیری شغلی با پرسشنامه شافلی و همکاران (2002) و منابع شغلی با پرسشنامه باباکاس و همکاران (2009) سنجیده شدند. یافته‌ها نشان داد که سطح منابع شغلی حدود 2/63 %، میزان میل به گردش شغلی کارکنان تقریباً 4/67 % و درگیری شغلی دارای سطحی به میزان 2/74 % بود. نتایج حاصل از همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندمتغیری تحت نرم‌افزار SPSS نسخه 25 نشان داد که بین درگیری شغلی و منابع شغلی با میل به گردش شغلی کارکنان رابطه معناداری وجود داشت.

کلمات کلیدی: درگیری شغلی، منابع شغلی، میل به گردش شغلی

ارجاع به مقاله
اصلانی ح., & سلیمانی م. (1399). رابطه درگیری شغلی و منابع شغلی با میل به گردش شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 4(41), 59-71. Retrieved از http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/495

  • دفعات مشاهده مقاله: 0
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 0