ساختار مالکیت و سیاست‌های تقسیم سود بر سودآوری و ریسک

  • سیده مریم حسینی 1
  • داود گرجی زاده 2
  • محمدحامد خان محمدی 3
  • 1 دانشجو کارشناسی ارشد حسابداری، گرایش حسابرسی، گروه حسابداری ، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران
  • 2 مدرس، گروه حسابداری و مدیریت، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران
  • 3 مدرس، گروه حسابداری و مدیریت، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران
فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, دوره 4 شماره 40 (1399) , صفحه 100-115
چاپ شده: 1399-07-01

چکیده

ساختار مالکیت شرکت­ها ممکن است به تغییر رفتار شرکت­ها منجر شود. این موضوع از فعالیت­های نظارتی که سرمایه‌گذاران مختلف در این ساختار انجام می­دهند نشات می­گیرد. از طرفی بازده سهام شرکت ها تابعی از ریسک سیستماتیک است و ریسک سیستماتیک بیانگر تغییرات نرخ بازده یک سهم نسبت به تغییرات نرخ بازده کل بازار سهام می باشد. در بازار سرمایه نیز، سرمایه گذاران سعی دارند در جایی سرمایه گذاری کنند که بیشترین بازدهی را برای آنان به ارمغان آورد و در این راستا به ریسک مربوط به سرمایه گذاری نیز توجه دارند و در صورتی تحمل ریسک را پذیرا هستند که بابت آن مابه ازایی، عایدشان شود و این عواید چیزی جز سود بیشتر سرمایه گذاری نخواهد بود. تحقیق پیش رو با هدف بررسی تاثیر ساختار مالکیت و سیاست­های تقسیم سود بر سودآوری و ریسک، اقدام به جمع­آوری داده­ های مرتبط با تحقیق کرد. این تحقیق از نظر طبقه­ بندي بر مبناي هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است، از نظر روش و ماهیت از نوع تحقیق همبستگی است. همچنین مقیاس اندازه گیری داده ها مقیاس نسبي است. روش تحقیق به صورت استقرایی است که در آن مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه کتابخانه، مقاله و اینترنت جمع آوری شده و در رد یا اثبات فرضیه های پژوهش با بکارگیری روش های آماری مناسب، از استدلال استقرایی در تعمیم نتایج استفاده شده است. جامعه آماري معین شده در پژوهش پیش رو شامل کلیه شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران به تعداد 580 شرکت برای بازه زمانی 1390 تا 1397 بوده که با استفاده از روش حذفی سیستماتیک، تعداد 112 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد. برای آزمون فرضیه‌های این تحقیق و تعیین ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته نيز از الگوهای اقتصادسنجی استفاده‌شده است. داده ها پانل دیتا و روش برآورد آماری رگرسیون اثرات ثابت یا تصادفی است. نتایج تحقیق نشان داد که مالکیت خانوادگی بر سودآوری تاثیر مثبت و معناداری دارد. سیاست تقسیم سود بر سودآوری شرکت تاثیر منفی و معناداری دارد. سیاست تقسیم سود بر ریسک غیر سیستماتیک شرکت تاثیر منفی و معناداری دارد.

کلمات کلیدی: ریسک غیر سیستماتیک، عملکرد مالی، سیاست تقسیم سود، مالکیت خانوادگی

ارجاع به مقاله
حسینی س. م., گرجی زاده د., & خان محمدی م. (1399). ساختار مالکیت و سیاست‌های تقسیم سود بر سودآوری و ریسک. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 4(40), 100-115. Retrieved از http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/492

  • دفعات مشاهده مقاله: 0
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 0