بررسی تأثیر ریسک سقوط سهام و سرمایه‌گذاران نهادی بر بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار

  • داود خدادادی 1
  • عبدالرحمن عرفان نیا 2
  • 1 استادیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران
  • 2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران
فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, دوره 4 شماره 41 (1399) , صفحه 1-18
چاپ شده: 1399-06-30

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر ریسک سقوط سهام و سرمایه‌گذاران نهادی بر بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار در سال‌های 1390 الی 1396 انجام‌شده است. جامعه آماری تحقیق شرکت‌ها پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار با 99 نمونه می‌باشد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- همبستگی مبتنی بر تحلیل داده‌های مقطعی است و از حیث هدف کاربردی است. آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از نرم‌افزار Eviews9 انجام‌شده است. نتایج نشان داد که بین ریسک سقوط قیمت سهام و بازده سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین سرمایه‌گذاران نهادی و بازده سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی: ریسک سقوط سهام، سرمایه‌گذاران نهادی، بازده سهام

ارجاع به مقاله
خدادادی د., & عرفان نیا ع. (1399). بررسی تأثیر ریسک سقوط سهام و سرمایه‌گذاران نهادی بر بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 4(41), 1-18. Retrieved از http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/487

  • دفعات مشاهده مقاله: 0
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 0