سازمان های یادگیرنده و اثر آن بر عملکرد سازمانی و نوآوری سازمانی (مورد مطالعه: اداره کل راه آهن شمالشرق شاهرود)

  • زینب عامری 1
  • محمدرضا عبدلی 2
  • 1 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازار یابی، موسه غیر انتفاعی برآیند شاهرود، شاهرود، ایران
  • 2 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران
فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, دوره 4 شماره 35 (1399) , صفحه 119-131
چاپ شده: 1399-06-12

چکیده

همچنان که به قرن بیست و یکم وارد شده ایم، با توجه به محیط به شدت رقابتی و سرعت بالای تغییرات محیطی، حرکت در جهت تبدیل شدن به سازمان­های یادگیرنده به منظور حفظ و بهبود موقعیت و پیشرفت در بازار و دستیابی به مزیت رقابتی بیش از پیش احساس می ­شود. به منظور دستیابی و تداوم برتری نسبت به رقبا در عصر جدید، سازمان­ها باید درس­های سریع­تر و بهتری از موفقیت­ها و شکست­های خود بگیرند. لذا این پژوهش در مورد سازمان­های یادگیرنده و اثر آن بر عملکرد سازمانی و نوآوری سازمانی می­ باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است، زیرا از نتایج آن می ­توان به صورت عملی استفاده کرد. با توجه به ­اینکه در این پژوهش به توصیف و مطالعه آنچه که هست پرداخته می­ شود، از نظر روش گردآوری اطلاعات توصیفی می ­باشد. در این پژوهش جهت جمع ­آوری داده­ ها از نظر محل تحقیق، از روش­ میدانی به کار گرفته شده­ است جامعه آماری این تحقیق را اداره کل راه آهن شمالشرق شاهرود تشکیل می‌دهند که نمونه این تحقیق شامل 1 سازمان می ­باشد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه‌ بود. روایی صوری با استفاده از نظر خبرگان و روایی سازه پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی و نیز پایایی متغیرهای پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت.

کلمات کلیدی: سازمان یادگیرنده، عملکرد سازمانی، نوآوری سازمانی

ارجاع به مقاله
عامری ز., & عبدلی م. (1399). سازمان های یادگیرنده و اثر آن بر عملکرد سازمانی و نوآوری سازمانی (مورد مطالعه: اداره کل راه آهن شمالشرق شاهرود). فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 4(35), 119-131. Retrieved از http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/450

  • دفعات مشاهده مقاله: 0
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 0