تأثیر رهبری تحول آفرین و نوآوری سازمانی بر عملکرد زیست محیطی با نقش میانجی مدیریت منابع انسانی کارکنان جهاد کشاورزی استان تهران

  • حسن الوداری 1
  • ولی اله مبینی 2
  • 1 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
  • 2 کارشناس ارشد رشته مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, دوره 4 شماره 35 (1399) , صفحه 96-118
چاپ شده: 1399-05-24

چکیده

سازمانهای امروزی برای آمادگی در برابر تغییرات گسترده در آینده و دست­یابی به عملکرد بهتر سازمانی و کسب مزیت رقابتی به مدیریت اثربخش نیاز دارند. رهبری تحول آفرین یکی از مهم ترین اقدامات در راستای مدیریت اثربخش عملکرد زیست محیطی در سازمان ها است. داشتن یک سازمان نوآور نیازمند پیش شرط­ هایی می باشد که از مهمترین و کلیدي ­ترین لازمه­ هاي آن سبک های رهبری میباشد. هدف پژوهش، تأثیر رهبری تحول ­آفرین و نوآوری سازمانی بر عملکرد زیست محیطی با نقش میانجی مدیریت منابع انسانی کارکنان جهاد کشاورزی استان تهران می باشد. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ جمع آوری اطلاعات توصیفی- پیمایشی است که به روش نمونه ­گیری به صورت تصادفی ساده از طریق فرمول کوکران 266 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده­ ها و آزمون فرضیه­ ها، از روش مدل­سازی معادله ساختاری استفاده شد. یافته­ های پژوهش نشان داد. رهبری تحول آفرین و نوآوری بر عملکرد زیست محیطی با نقش میانجی مدیریت منابع انسانی تأثیر دارد.

کلمات کلیدی: رهبری تحول آفرین، نوآوری، عملکرد زیست محیطی، مدیریت منابع انسانی

ارجاع به مقاله
الوداری ح., & مبینی و. ا. (1399). تأثیر رهبری تحول آفرین و نوآوری سازمانی بر عملکرد زیست محیطی با نقش میانجی مدیریت منابع انسانی کارکنان جهاد کشاورزی استان تهران. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 4(35), 96-118. Retrieved از http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/420

  • دفعات مشاهده مقاله: 0
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 0