بررسی تأثیر سبک های رهبری بر نوآوری سازمانی با میانجیگری تسهیم دانش و یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: سازمان دامپزشکی استان خراسان)

  • ابوذر اکبری 1
  • 1 دکتری دامپزشکی، خراسان جنوبی. بیرجند. ایران
فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, دوره 4 شماره 35 (1399) , صفحه 16-34
چاپ شده: 1399-05-20

چکیده

سازمان های امروزی برای آمادگی در برابر تغییرات گسترده در آینده و دست­یابی به عملکرد بهتر سازمانی و کسب مزیت رقابتی به مدیریت اثربخش نیاز دارند. تسهیم دانش یکی از مهم ترین اقدامات در راستای مدیریت اثربخش دانش در سازمان ها است. داشتن یک سازمان نوآور نیازمند پیش شرط­ هایی میباشد که از مهم ترین و کلیديترین لازمه ­هاي آن سبک های رهبری و تسهیم دانش میباشد. هدف پژوهش، بررسی تأثیر رهبری تبادلی بر نوآوری سازمانی با میانجیگری تسهیم دانش و یادگیری سازمانی در سازمان دامپزشکی استان خراسان می باشد. روش تحقیق توصیفی_ پیمایشی است که به روش نمونه­ گیری ابتدا طبقه­ بندی سپس تصادفی ساده از طریق فرمول کوکران 266 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ­ها و آزمون فرضیه ­ها، از روش مدل­سازی معادله ساختاری استفاده شد. یافته ­های پژوهش نشان داد رهبری تبادلی با حضور متغیر میانجی تسهیم دانش و یادگیری سازمانی بر نوآوري سازمانی تأثیر دارد. همچنین رهبری تبادلی بر نوآوري سازمانی، تسهیم دانش و یادگیری سازمانی تاثیر دارد. تسهیم دانش بر نوآوري سازمانی و یادگیری سازمانی و همچنین یادگیری سازمانی بر نوآوری سازمانی دارد.

کلمات کلیدی: رهبری تبادلی، نوآوری سازمانی، تسهیم دانش، یادگیری سازمانی

ارجاع به مقاله
اکبری ا. (1399). بررسی تأثیر سبک های رهبری بر نوآوری سازمانی با میانجیگری تسهیم دانش و یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: سازمان دامپزشکی استان خراسان). فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 4(35), 16-34. Retrieved از http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/413

  • دفعات مشاهده مقاله: 0
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 0