بررسی رابطه بین قدرت مدیرعامل و خطر سقوط قیمت سهام با تاکید بر نقش تعدیلگر ساختار مالکیت و مدیران زن در هیئت مدیره

  • حدیث کاشی 1
  • 1 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران
فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, دوره 4 شماره 32 (1399) , صفحه 118-139
چاپ شده: 1399-04-20

چکیده

موضوع تغییرات ناگهاني قیمت سهام، طي سال­های اخیر، توجه بسیاری از دانشگاهیان و افراد حرفه­ای را به خود جلب كرده است. این تغییرات، به دو صورت سقوط و جهش قیمت سهام رخ مي­دهد. با توجه به اهمیتي كه سرمایه­گذاران برای بازده سهام خود قائل هستند، پدیده سقوط قیمت سهام كه منجر به كاهش شدید بازده مي­شود، در مقایسه با جهش بیشتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. سقوط قیمت سهام پدیده­ای است كه در آن قیمت سهام دچار تعدیل شدید منفي و ناگهاني مي­گردد. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین قدرت مدیر عامل و خطر سقوط قیمت سهام با تاکید بر نقش تعدیلگر ساختار مالکیت و مدیران زن در هیئت مدیره است، به منظور دستیابی به این هدف چهار فرضیه تدوین شد. جهت آزمون فرضیه ها با استفاده از روش حذف سیستماتیک؛ نمونه ای متشکل از 135 شرکت از بین شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1392 تا 1397 انتخاب گردید و مدل رگرسیونی چند متغیره به روش داده های تلفیقی به کار برده شد و و همچنین نرم افزار ایویوز 10 برای تحلیل آماری استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می­دهد که بین قدرت مدیرعامل و خطر سقوط قیمت سهام رابطه معناداری وجود دارد. همچنین حضور مدیران زن در هیئت مدیره بر رابطه بین قدرت مدیرعامل و خطر سقوط قیمت سهام تاثیر معناداری دارد. اما مالکیت متمرکز و مالکیت نهادی بر رابطه قدرت مدیرعامل و خطر سقوط قیمت سهام تاثیر معناداری ندارد.

کلمات کلیدی: قدرت مدیرعامل، خطر سقوط قیمت سهام، رقابت ساختار مالکیت، مدیران زن در هیئت مدیره.

ارجاع به مقاله
کاشی ح. (1399). بررسی رابطه بین قدرت مدیرعامل و خطر سقوط قیمت سهام با تاکید بر نقش تعدیلگر ساختار مالکیت و مدیران زن در هیئت مدیره. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 4(32), 118-139. Retrieved از http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/388

  • دفعات مشاهده مقاله: 0
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 0